Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pavlu-complex.cz, jehož provozovatelem je firma PAVLŮ-Complex, s.r.o., Puškinova 524, 460 08 Liberec 23. IČO: 25458345, DIČ: CZ25458345, tel.: 482772760, email: info@pavlu-complex.cz. Společnost je vedena pod spisovou značkou C 19215 u rejstříkového soudu Ústí nad Labem, pobočky Liberec.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Dodání zboží

Při celkové objednávce přesahující částku po slevě 8.000 Kč bez DPH je standardní doprava zdarma. Je-li zboží dodáváno na dobírku, pak je účtován pouze poplatek za dobírku.

Standardní doprava zboží je uskutečňována balíkovou přepravní službou České pošty, a to službou Balík Do ruky.

 • Hmotnost do 30 kg – 140,- Kč bez DPH

V ceně je již obsaženo balné ve výši 30,- Kč.

Příplatky:

Udaná cena nad 50.000,- Kč – 17,- Kč za každých započatých 10.000,- Kč.

Neskladné (NSK): Délka nejdeší strany přesahuje 180 cm, nebo součet všech rozměrů přesahuje 240 cm – 145,- Kč

Dobírka:

 • Do 50 000,- Kč – 55,- Kč

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu dopravy v případě úpravy ceníku dopravce.

 • Speciální doprava zboží o délce větší než 2,4m znamená, že je objednáno dodání firmou Toptrans, přičemž přeprava je placena zákazníkem přímo dopravci.


Na vyžádání je možné zaslat zboží i jinou přepravní společností, v tomto případě je cena dopravného stanovena individuálně.

 

Vyhrazujeme si právo Vaši objednávku rozdělit, tzn. část zboží Vám zaslat dříve a část později. Poštovné je účtováno i u částečných dodávek. Přejete-li zaslat veškeré objednané zboží najednou je potřeba toto v objednávce označit (pole: Zaslat pouze kompletní objednávku: ano/ne).

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 6 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, v případě zaslání na dobírku i daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Osobní odběr probíhá na adrese naší provozovny

 • neúčtujeme žádný poplatek
 • zboží je možno vyzvednout po předchozí telefonické domluvě!

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Způsoby plateb

 • platba v hotovosti - při převzetí zboží (osobní odběr).
 • platba na dobírku - při převzetí zboží od přepravní služby.
 • zálohovou platbou - na dodávku lze vystavit zálohovou fakturu a zboží budé poté připraveno k převzetí nebo odeslání po připsání částky zálohové faktury na účet dodavatele.
 • platba převodem se splatností - tato varianta je možná pouze po předchozím schválení prodávajícím a závisí na platební morálce kupujícího.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky do 2 hodin po objednání a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 482 772 760 a nebo mailem info@pavlu-complex.cz

Záruka

Není-li dohodnuto jinak, platí stanovená záruční doba 12 měsíců ode dne dodání zboží. Zákazník nemá právo na výměnu reklamovaného dílu, pokud tento nevrátí prodávajícímu.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Zboží rovněž nelze reklamovat v případě:

 • nevhodného nebo neodborného používání, případně skladování,
 • používání k jinému účelu, než je stanoveno,
 • chybné montáže ze strany objednatele nebo třetí osoby,
 • svévolného pokusu o opravu nebo úpravu zboží,


Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího (vrácení zboží)

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem,  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží:

 • V zákonné 14ti denní lhůtě od převzetí plnění odešlete dopis (nejlépe emailem) s informací o této skutečnosti na zákaznické centrum info@pavlu-complex.cz   a následně dopis přibalte ke zboží.
 • Zboží doručte na adresu PAVLŮ-Complex, s.r.o. Puškinova 524, 460 08 Liberec 23
 • Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, vracejte v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku (toto nebude převzato).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny převodem na Váš účet a to obvykle do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Platba bude snížena o dopravní náklady dodavatele.
 • V případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • V případě nesplnění ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadřovat ponížení hodnoty vráceného zboží. Případně se může spotřebitel s prodávajícím dohodnout na zpětvzetí svého odstoupení od smlouvy.


Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.


Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

 • zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává
 • výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pavlu-complex.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Veškeré Vaše osobní údaje, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.

Další detaily o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde a odesláním objednávky s nimi souhlasíte.

Odesláním objednávky souhlasíte mimo jiné s:

 • zasíláním obchodních sdělení k informování o nových službách a produktech
 • že na základě osobních údajů od Vás získaných personalizujeme reklamu cílenou na Vás, např. PPC i další formy reklamy
 • se zasíláním souborů cookies pro získání údajů z Vašeho prohlížeče a tím snazší identifikaci Vás

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.