Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro smlouvy, ve kterých společnost PAVLŮ-Complex, s.r.o., se sídlem Puškinova 524, 463 12 Liberec 23, IČ: 25458345 (dále jen „Dodavatel“), vystupuje jako dodavatel, zhotovitel či prodávající, a které byly uzavřeny prostřednictvím akceptace objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Dodavatelem na webovém rozhraní www.pavlu-complex.cz (dále jen „Web“).

1.2.    Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí jakýkoliv smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem realizovaný buď na základě smlouvy, nebo akceptace objednávky Odběratele (dále jen „Smlouva“).

1.3.    Odběratelem (dále jen „Odběratel“) se podle těchto VOP považuje:

(a)       spotřebitel, tedy každá fyzická osoba, která uzavírá s Dodavatelem smlouvu mimo rámec výkonu své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

(b)       podnikatel, tedy každá osoba, ať fyzická nebo právnická nebo jiné společenství nadané právní subjektivitou, která uzavírá s Dodavatelem smlouvu v rámci výkonu své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání, ať jsou označeni přímo jako odběratel nebo jako objednatel, kupující či jinak. V případě, že Odběratel vyplní v Objednávce nebo při založení uživatelského účtu v rámci Webu, své IČO nebo DIČ, projevuje tím svoji vůli vstoupit do smluvního vztahu s Dodavatelem jako podnikatel.

1.4.    Tyto VOP se dále vztahují na úpravu práv a povinností při vzniku Smlouvy a přijetí návrhu na uzavření Smlouvy a na úpravu práv a povinností Odběratele a Dodavatele z uzavřené kupní smlouvy.

1.5.    Jakékoliv obchodní anebo jiné podmínky Odběratele při dodávkách zboží, nebo poskytování služeb a plnění se pro smluvní vztahy s Dodavatelem nepoužijí, pokud nebylo mezi smluvními stranami výslovně písemně dohodnuto jinak. Žádné jiné podmínky ani dohody, které by měly modifikovat či měnit termíny, rozsah, podmínky či specifikace Smlouvy nebo VOP, nebudou závazné, pokud nebyly písemně potvrzeny Dodavatelem.

1.6.    Práva a povinnosti z uzavřené kupní Smlouvy se dále řídí:

(a)       těmito VOP,

(b)       zásadami ochrany osobních údajů,

(c)       právními předpisy platnými a účinnými v České republice.

 1. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

2.1.    Umístění prezentace zboží ze strany Dodavatele na Webu je informativní a jedná se o návrh (nabídku) Dodavatele na uzavření smlouvy.

2.2.    Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy jakož i s dodáním zboží (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.

2.3.    Objednávka Odběratele (návrh na uzavření smlouvy) vzniká tak, že Odběratel po výběru požadovaného druhu zboží na Webu vyplní objednávkový formulář („Objednávka“) a Objednávku prostřednictvím Webu odešle.

2.4.    Odesláním objednávky vyjadřuje Odběratel souhlas s těmito VOP.

2.5.    Písemná oznámení jsou doručována na elektronickou adresu Odběratele uvedenou v Objednávce a pro splnění písemné formy stačí forma prostého e-mailu.

2.6.    Kupní smlouva je mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena okamžikem přijetí (akceptace) Objednávky ze strany Dodavatele, a to formou odeslání potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu Odběratele, kterou Odběratel uvede v Objednávce.

2.7.    Dodavatel není povinen Objednávku přijmout a uzavřít kupní smlouvu. Nepřijatá Objednávka není pro Dodavatele závazná.

2.8.    Dodavatel je oprávněn ověřit si Objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti Objednávky. Neověřenou Objednávku může Dodavatel odmítnout.

2.9.    Objednávky akceptované postupem podle těchto VOP jsou pro Dodavatele i Odběratele závazné.

2.10.  Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.11.  Objednávku, jejíž přijetí Dodavatel dosud nepotvrdil nebo kterou dosud neakceptoval, může Odběratel zrušit či změnit na infolince + 420 482 772 760 a/nebo oznámením zaslaným na e-mail info@pavlu-complex.cz; odeslaná zpráva musí obsahovat identifikační údaje Odběratele, datum provedení Objednávky a specifikaci druhu a počtu zboží.

2.12.  V případě, že nedojde ze strany Dodavatele k písemné akceptaci Objednávky Odběratele a přesto dojde k jakémukoliv plnění ze strany Dodavatele v souladu s učiněnou Objednávkou a zároveň k přijetí tohoto plnění Odběratelem, bude se objednávka považovat za odsouhlasenou oběma smluvními stranami, a to ke dni uskutečnění (přijetí) příslušného plnění. Akceptováním, resp. uskutečněním příslušného plnění, vzniká Smlouva, jejíž podmínky jsou stanovené objednávkou a VOP.

2.13.  Akceptace Objednávky obsahuje přehled druhů a množství zboží a jejich cenu, které se Dodavatel zavazuje Odběrateli na základě Objednávky dodat a o předpokládaném termínu expedice zboží, a též informaci o akceptovaném druhu přepravy a nákladech na přepravu a druhu platební metody. V případě, že v rámci akceptace Objednávky Dodavatel změní cenu zboží oproti ceně uvedené v Objednávce, jsou Odběratel a Odběratel oprávněni odstoupit od Smlouvy ve lhůtě tří dnů a to oznámením zaslaným na e-mail info@pavlu-complex.cz.   

 1. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1.    Doba dodání zboží je závislá na dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

3.2.    Dodavatel splní termín Dodání uvedený v akceptaci Objednávky předáním zboží k dopravě externímu dopravci či odesláním oznámení o tom, že zboží je možno osobně vyzvednout.

3.3.    Doba dodání zboží externím dopravcem či poskytovatelem zasílacích služeb je mimo sféru vlivu Dodavatele a Dodavatel neodpovídá za prodlení způsobená dopravci či poskytovateli zasílacích služeb.  

3.4.    Odběratel je povinen převzít předmět plnění před termínem sjednaným ve Smlouvě.

3.5.    Zboží ze skladových zásob Dodavatele expeduje Dodavatel bez zbytečného odkladu po akceptaci Objednávky, má-li být zboží doručováno na dobírku nebo bylo-li již uhrazeno. Má-li být zboží Odběratelem zaplaceno bezhotovostně, expeduje je Dodavatel bez zbytečného odkladu po přijetí platby za objednané zboží, případně po vystavení daňového dokladu byla-li sjednána možnost uhradit kupní cenu bezhotovostně po dodání zboží.

3.6.    Zboží, které Dodavatel nemá k dispozici ve skladových zásobách, expeduje bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručeno, přičemž o datu předpokládané expedice Odběratele vyrozumí.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.    Dostupnost zboží uvedená ne Webu je pouze orientační.

4.2.    Dodavatel je oprávněn, nedohodne-li se s Odběratelem jinak, dodat zboží uvedené v Objednávce ve více zásilkách, a to s ohledem jak na velikost a možnosti přepravy zboží, tak dostupnost zboží u Dodavatele. Přeje-li si Odběratel zaslat veškeré objednané zboží najednou je potřeba toto v Objednávce označit v poli: Zaslat pouze kompletní objednávku: ano/ne.

4.3.    Způsob dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží ze strany Dodavatele jsou uvedené na webovém stránce a v rekapitulaci Objednávky zboží.

4.4.    Konkrétní způsob dodání zboží Odběratel volí v Objednávce. Dodavatel je oprávněn s ohledem na velikost zboží a možnosti přepravy zboží a jeho dostupnost v rámci akceptace Objednávky podmínit dodání zboží odlišným způsobem než uvedeným v Objednávce.  

4.5.    Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno Odběrateli. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

4.6.    Pokud Odběratel odmítne převzít zboží nebo zboží nepřevezme, nepovažuje se toto za nesplnění povinnosti Dodavatele dodat zboží dle uzavřené Smlouvy.

4.7.    Pokud Dodavatel z důvodů na straně Odběratele musí doručovat zboží opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s tímto doručováním.

4.8.    Nepřevezme-li Odběratel zboží bez vážného důvodu, vzniká Dodavateli ze strany Odběratele nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním a Dodavatel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4.9.    Při převzetí zboží od přepravce je Odběratel povinen důkladně zkontrolovat doručovanou zásilku, zejména zda není poškozen její obal či obsah. V případě poškození zásilky je Odběratel povinen vytknout tyto vady přepravci a případně s ním o této skutečnosti sepsat zápis. Nevytkne-li Odběratel vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto vznikla.

 1. PŘEDCHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

5.1.    Vlastnické právo k předmětu plnění a jeho jednotlivým částem přechází z Dodavatele na Odběratele až okamžikem úplného zaplacení ceny.

5.2.    Nebezpečí škody na předmětu plnění přejde na Odběratele okamžikem fyzického převzetí předmětu plnění, případně dodání do místa plnění.

 1. SMLUVNÍ CENA

6.1.    Cena zboží uvedená na Webu je informativního charakteru.

6.2.    Cena zboží uvedená na Webu obsahuje DPH a další případné poplatky stanovené zákonem.

6.3.    V případě akceptace Objednávky ze strany Dodavatele je kupní cena uvedená u zboží v této akceptaci Objednávky závazná.

6.4.    V případě, že na straně Dodavatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na Webu nebo v průběhu uzavírání kupní smlouvy, jedná se o zdánlivé právní jednání a Dodavatel nemá povinnost objednané zboží Dodavatele dodat za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání, eventuálně pro omyl.

6.5.    K ceně zboží je Dodavatel oprávněn účtovat též cenu doručení zboží a nákladů na platbu za dobírku. V případě, že zboží bude expedováno ve více zásilkách, je Dodavatel oprávněn účtovat poštovné za každou takto odeslanou zásilku.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.    Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Odběratele spojené s platbami Odběratele Dodavateli si nese Odběratel.

7.2.    Cena zboží může být uhrazena v závislosti na aktuálně dostupných službách Webu:

(a)       v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru,

(b)       bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Dodavatele, prostřednictvím on-line platební karty, prostřednictvím platební brány,

7.3.    Dodavatel může po vzájemné dohodě umožnit podnikateli uhradit kupní cenu bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet Dodavatele na základě daňového dokladu – faktury.

7.4.    Případné poplatky spojené s některými způsoby plateb Dodavatel uvede Webu.

7.5.    V případě osobního převzetí zboží je cena za zboží splatná hotově, při převzetí zboží ze strany Odběratele. V případě bezhotovostní platby je cena za zboží splatná do sedmi dnů ode dne přijetí objednávky ze strany Dodavatele. V případě dodání zboží ve více zásilkách je poštovné každé další zásilky splatné doručením zboží Odběrateli.

7.6.    Cena za zboží se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele.

7.7.    Pokud Odběratel neuhradí cenu v době splatnosti, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

7.8.    Odběratel uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

7.9.    Při nedodržení doby splatnosti kupní ceny za zboží ze strany Odběratele si Dodavatel a Odběratel sjednávají povinnost Odběratele uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Nárok Dodavatele na náhradu škody, která jí prodlením podnikatele vznikla, tím není dotčen.

7.10.  V případě prodlení podnikatele s úhradou ceny za zboží je Dodavatel rovněž oprávněn pozastavit jakékoliv dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů Odběratele.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.1.    Dodavatel poskytuje spotřebiteli na zboží záruku, která začíná běžet dnem předání zboží spotřebiteli. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u spotřebitele činí 24 měsíců.

8.2.    Dodavatel odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době jeho předání. Dodavatel přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět plnění bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo jeho užíváním v rozporu s návody a doporučeními výrobce nebo pokyny Dodavatele. Záruka se též nevztahuje na jakékoliv vady, poškození apod. zboží způsobené Odběratelem, třetí osobou, vyšší mocí nebo jakýmikoliv neodbornými zásahy do nebo neodbornou manipulací a nezajištěním nebo nesprávným prováděním odborného servisu.

8.3.    Odběratel je povinen oznámit jakoukoliv vadu Dodavateli písemně (postačí též e-mailem) neprodleně poté, co se projevila. V rámci oznámení vady je Odběratel povinen uvést o jakou vadu se jedná a jak se projevuje. Právo z vadného plnění nebo záruky za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i uplatnění práva odeslané Odběratelem v poslední den záruční doby se považuje za včas provedené.

8.4.    Prokáže-li se, že uplatněná vada nebyla vadou, tzn. že se na ni nevztahuje záruka, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady, a to do 10 dnů ode de doručení příslušného vyúčtování provedených prací a dodávek a daňového dokladu – faktury.

8.5.    Nebyly-li mezi Dodavatelem a Odběratelem ujednány jakost a provedení výslovně, platí, že zboží má mít vlastnosti, které:

(a)     Dodavatel uvádí v popisu zboží na Webu, nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na zboží prováděné Dodavatelem,

(b)    Odběratel mohl očekávat s ohledem na povahu zboží,

(c)     vyhovují požadavkům právních předpisů,

(d)    se hodí k účelu, který Dodavatel uvádí v popisu zboží na Webu, nebo ke kterému se zboží obvykle používá,

(e)     odpovídají sjednanému množství, míře nebo hmotnosti,

(f)      odpovídají smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byly jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy.

8.6.    Za vadu zboží se nepovažuje odchylka v odstínech barev způsobená zobrazením zboží na elektronických zobrazovacích zařízeních oproti odstínu barvy zboží ve skutečnosti.

8.7.    Práva z vady Odběratel uplatňuje u Dodavatele.

8.8.    Uplatní-li Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Dodavatel v písemné formě (postačí e-mailem), kdy právo uplatnil.

8.9.    Místem pro uplatnění vad zboží je:

(a)     subjekt: PAVLŮ-Complex, s.r.o, IČ: 25458345

(b)    adresa: Puškinova 524, 463 12 Liberec 23

(c)     telefon: +420 482 772 760

(d)    e-mail: info@pavlu-complex.cz

8.10.  Okamžikem provedení reklamace je okamžik, kdy Odběratel oznámí Dodavateli výskyt vady.

8.11.  Dodavatel není povinen převzít zboží zaslané Odběratelem na dobírku.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO

9.1.    Odběratel, který je spotřebitelem, je oprávněn i bez udání důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; byla-li dodávka zboží rozdělena do více částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky.

9.2.    Odstoupení musí být učiněno v písemné formě.

9.3.    Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle:

(a)     buď na adresu Dodavatele: PAVLŮ-Complex, s.r.o, Puškinova 524, 463 12 Liberec 23 spolu se zbožím,

(b)    nebo na e-mail info@pavlu-complex.cz

9.4.    Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a spotřebitelem od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

9.5.    Spotřebitel je povinen zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, zaslat Dodavateli bez zbytečného odkladu na adresu PAVLŮ-Complex, s.r.o, Puškinova 524, 463 12 Liberec 23, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel rovněž v této zásilce zašle Dodavateli svoje identifikační údaje a číslo účtu popřípadě způsob pro vrácení kupní ceny.

9.6.    Spotřebitel je povinen zabalit vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho znečištění či poškození.

9.7.    V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit Dodavateli zboží čisté, bez jakýchkoliv známek použití či úprav a v originálním balení. V jiném případě má Dodavatel nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Odběratel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.8.    Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu za zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve, než spotřebitel vrátí zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, nebo prokáže odeslání tohoto zboží zpět Dodavateli.

9.9.    V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, případně náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.10.  Dodavatel vedle kupní ceny poskytne Odběrateli náklady na dodání vráceného zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které Dodavatel nabízí.

9.11.  Kupní cenu uhrazenou za zboží, jehož se ze strany spotřebitele týkalo odstoupení od smlouvy, Dodavatel vrátí:

(a)     způsobem, jakým byli ze strany spotřebitele uhrazeny,

(b)    způsobem určeným spotřebitelem v odstoupení od smlouvy,

(c)     poštovní složenkou, není-li žádný jiný způsob možný.

9.12.  Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

(a)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro osobu spotřebitele,

(b)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, a zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím,

(c)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9.13.  Odstoupení od smlouvy musí být ze strany podnikatele učiněno v písemné formě.

9.14.  Podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Dodavatelem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud neobdrží objednané zboží déle než 90 dnů po dni sjednaném jako den dodání.

9.15.  Podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se objednaného zboží, které bylo ze strany Dodavatele dodáno řádně, včas a bez vad.

9.16.  Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud:

(a)     neobdrží od spotřebitele kupní cenu ve lhůtě splatnosti,

(b)    spotřebitel zboží bez vážného důvodu nepřevezme,

(c)     není-li plnění ze strany Dodavatele možné za původních podmínek dodat (především proto, že zboží se nevyrábí, dodavatel přestal zboží dodávat do České republiky apod.),

(d)    plnění ze strany Dodavatele se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

9.17.  Dodavatel je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy:

(a)     bez uvedení důvodu do doby, než na základě uzavřené smlouvy dojde k převzetí objednaného zboží ze strany podnikatele,

(a)     neobdrží od podnikatele kupní cenu ve lhůtě splatnosti,

(b)    podnikatel zboží bez vážného důvodu nepřevezme,

(c)     není-li plnění ze strany Dodavatele možné za původních podmínek dodat (především proto, že zboží se nevyrábí, dodavatel přestal zboží dodávat do České republiky apod.),

(d)    plnění ze strany Dodavatele se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

9.18.  O odstoupení od smlouvy je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu Odběratele informovat.

9.19.  Na vrácení kupní ceny uhrazené podnikateli se přiměřeně použije ustanovení odst. 9.11 těchto VOP.

 1. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA A INFORMACE SPOTŘEBITELI

10.1.  Dodavatel disponuje veškerými potřebnými povoleními pro výkon své podnikatelské činnosti.

10.2.  Spotřebitel je oprávněn podávat stížnosti. Stížnosti spotřebitele Dodavatele vyřizuje prostřednictvím kontaktního e-mailu info@pavlu-complex.cz . Dále se spotřebitel se svými stížnostmi může obracet na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

10.3.  Vznikne-li mezi Dodavatelem a spotřebitelem spor ze Smlouvy, který se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci, a to na adresu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz, telefon: +420 296 366 360

10.4.  Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Dodavatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele.

10.5.  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu s Dodavatelem týkajícího se poskytovaného zboží rovněž on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

11.1.  Smlouva se řídí českým právem. Aplikace kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Vídeňská úmluva“) se vylučuje.

11.2.  Práva a povinnosti smluvních stran neřešené Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími právními předpisy, které se vztahují ke Smlouvě.

 1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

12.1.  Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

12.2.  Odběratel potvrzuje, že všechny doložky obsažené ve Smlouvě jsou mu srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné a smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztah založený smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.